ጽንዓት ናይ ትግራወይተይ ኣዶ

Poems

(ብሂወት ሃይለማርያም ሮቢንስ, 24 ለካቲት 2013 ዓ/ም, 03 March 2021) –

ጽንዓት ናይ ትግራወይተይ ኣዶ

ተሌፎን ተኸፊቱ ኢለ ንዓዲ ምስደወልኩ!
ብፍርሒ ተዋሒጠ ታይ ኮን ክሰምዕ እየ እናበልኩ!
መዓንጣይ ሸጥ ኣቢለ ብታህዋኽ ሃለው ! ሃለው በልኩ!
ኣደይ ኣደይ ኣነ እየ እኮ በልኩ።

ድምጻ ምስ ሰማዕኩስ ንእግዚኣብሄር ኣመስገንኩ!
ዝሕል ኢለ በልክዋ ሃለው ! ኣደይ ኣነ እየ እኮ ኢለ ክገልጽ ብታህዋኽ ናፍቖተይ!
ዳሕና ኢና እኮ በለትኒ በቲ ልዙብ ቃላታይ ጽንዓታይ!
ክሓትት ጀመርኩ ናይ ኩሎም ዓሌተይ ጎራባብተይ!
ደጊማ ኢላትኒ ዳሕና ኢና እኮ ኩላትና ኣይትሻቐሊ ህይወተይ።

ሓቅኺ ዲኺ ኣደይ ኩሎም ኣለዉ ብህይወቶም ኢለ ሓተትኳዋ!
ዋይ ዛ ጓለይ እቲ ሽግር እኮ ብዙሕ እዩ በለትኒ፥ ባዕሉ ደኣ የምጸኣልና ራህዋ።

ኣብየት ጽንዓት ናይ ትግራወይቲ ኣዶ !
ኩሉ ኪኢላ ትሓልፎ ንጸላኢ ይግደዶ።

ከብደይ ሕቑንቁን እናበለ በልኳዋ
ሰሚዐ እየ እኮ ናይ ሓጎስ ሓወይ መስዋእቲ!
በለትኒ ዋይ ዛጓለይ ንሱማ ሓሊፉ ተቓሊሱ
ከፊሉ ብጀግንነት ከምቶም ቀዳሞት ተጋደልቲ!
ካልኦትውን ከይዶም ክቃለሱ ኣልዒሎም ናቱ ዝናር ጠያይቲ !
ሕነ ክፈድዩ ናይ ሓዎም ቀተልቲ !
ካብ ስሮም ክብቁስዎም ነዞም ዓዲ መፍረስቲ!
ከይምለሱና ዳግም ካልእ መዓልቲ!
ስነይ ነኺሰ ከይበኪ ሓቅኺ ኢኺ በልክዋ ነደይ እግዚኣብሄር ምስ ኣሕዋትና ይኹን እስቲ።

ኣብየት ጽንዓት ናይ ትግራወይቲ ኣዶ !
ኩሉ ኪኢላ ትሓልፎ ንጸላኢ ይግደዶ።

ኣሕዋተይ እወ ኣደይ ነጊራትኒ ብዙሕ ነገር!
ኣብ ትግራይ ዘይተገብረ ነገር የለን ኢላ ዘይንገር!
ኣዲኡ ትቑጸሮ ኩሉ ግፍዕታት ዝወረደ ኣብ ህዝብና በዞም ናይ ወረርቲ ወታደር።

ኣብየት ጽንዓት ናይ ትግራወይቲ ኣዶ !
ኩሉ ኪኢላ ትሓልፎ ንጸላኢ ይግደዶ።

እሞ ኣደይ ንስኺ ኸ ደሓን ዲኺ ኢለ ሓቲተያ!
ኣነ እማ እንታይ ክኾን ዓዲ እሞ ተወሪራ ብኣምሓራ ብሻዕብያ!
ግን ንስኺውን ሓደራኺ ከም እሕዋትኪ ተቓለሲ ትግራይ ተወሪራ እያ ኢልኪ ንዓልም ኣፍልጥያ!
እሺ ኣደይ ሓደራኺ ወሲደ ክቃለስ እየ ንዓደይ ብኹሉ ዝኽእሎ ሞያ።

ኣብየት ጽንዓት ናይ ትግራወይቲ ኣዶ !
ኩሉ ኪኢላ ትሓልፎ ንጸላኢ ይግደዶ።

እወ ሓደራ ተቐቢለ ኣለኹ ካብ ኣደይ !
ሓቦን ጽንዓትን ሰኒቐ ከይደቀስኩ ክቕጽል ቃልሰይ!
ከተግብር ግቡአይ ከም ኩሎም ዝሓለፉ ኣሕዋተይ ኣሓተይ!
ጸላእተይ ክሳብ ዝጽረጉ ካብ መሬት ዓደይ!

ኣብየት ጽንዓት ናይ ትግራወይቲ ኣዶ !
ኩሉ ኪኢላ ትሓልፎ ንጸላኢ ይግደዶ።

ኣቱም ኣሕዋተይ ኣስከ ንገሩኒ ከመይ ኢልና ክንድቅስ እንዳቦና በሪሱ!
ገዛናውን ብሓዊ ተቓጺሉ ፈሪሱ !
ኣሕዋትና ተቐቲሎም ተረሺኖም
በዞም ጨካናት እንሳሳ ረያሱ።

ከይንበልዕ ከይንሰቲ ኩሉ ብሓዊ እናቃጸሉ ክይትተርፍ ሓንቲ !
ከይንድቅስውን ገዛና እናቃጸሉ ብቀትሪ ኮነ ለይቲ!
እሞኸ ተሪፋትና ዘላ ሓንቲ እያ ታስልቲ!
ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ምጥፋእ እያ ነዞም ኣራዊት ጸላእቲ!
ከንድሕን ክንቅጽል እንተኾይና ኣብ ዓለም ከነትፍ ዘራእቲ።

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *