ዘይብተኽ ሰንሰለት

Poems

(ብሂወት ሃይለማርያም ሮቢንስ, 25 ለካቲት 2013 ዓ/ም, 04 March 2021) –

ዘይብተኽ ሰንሰለት

ኣማኢትታት ዘመን ኮይኑ መሬት ብገፊሑ
ካብ ዝጸበና!
ብሰንሰለት ተቖሪና ምስ ዘይመስሉና!
ምምባር ከሊኦምና ኣብ መሬት ዓድና።

እሞ ኸ ንክነብር እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና?
ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና
ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

እንታይ እዩ ጉዱ ንሕና ዲና ኣምጺእናዮም ወይስ ተፈጥሮ እዩ ኣንጢቡልና!
ወይ መርገም ብር እናበሉ መመጽዮም ዘርእና የብርሱልና!
ጨሪሳና ከይንሓድጎምውን ኮነ ኢሎም እናዋለዱና።

እሞ ኸ ንክነብር እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና?
ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና
ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

እስከ ንሕሰበሉ ከም ተጋሩ !
ታሪኽና ነንብብ ኣብ ኣየናይ ክፍለዘመን እዩ ጌጋ ተፈጢሩ!
ታሪክ ከምዝነግረና ሽግርናስ ብግዜ ዘርኣ ያቆብ እዩ ተጀሚሩ!
ታሪኽናን ባህልናንውን ሽዑ እዩ ክሽርሽር ጀሚሩ።

እሞ ኸ ከመይ ጌርና ኢና ታሪኽና እነዐርዮ ኣቱም ተጋሩ እንታይ ከ ንግበር?

ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና
ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

ንሳቶም ድዮም ኣደንዚዞሙናስ ወይስ ተጋሩ ኢና ዓያሹ!
ኣዚ ኩሉ ኣማኢታት ዓመታትስ ዘይንመሃር ካፍቶም ዝሓለፉ!
ይኣሳሱርና ኣሞንጎና ኣትዮም በቶም ተረፍመረፍ ናታቶም ዝልሕሱ።

እሞ ኸ እንታይ ንግበር ክንላቐቕ ካብዞም ዝነብሩ ነገር እናፋሓሱ?

ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና
ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

ታሪኽ ከምዝነግረና ትግራይስ ያ ደጃት ስባጋድ ምስወዶም ሓጎስ ምስ ተሰዉኡ እያ ወዲቓ ቲሒታ!
ብደጃት ውቤ መግዛእቲ ካብ ጫፍ ናጫፍ ተቐጥቂጣ ኩሉ ንብረታ ተዘሚታ!
ኣዋልዳ ተዓሚጸን ምስተሰልቡ ኩሎም ኣወዳታ!
ወይ ውጉድ ንሳቶምስ ኩሉሻዕ እዮም ዝጽዕሩ ካብ መሬት ከጽንቱና ክሳብ መወዳእታ።

እሞ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣማራጺ ክንላቐቕ ካብዞም ካብ ጥንቲ ሱር ዝሰደዱታ?

ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና
ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

የውሃንስ በዝብዝ ካሳውን መጸ ንትግራይ ሓፍ ከብላ!
ኣፍቲ ግዜ ነይሩ ትግራይ እፎይ ኢላ! ንሓጺር ግዜ ብስርዓት ዝተመርሐትላ!
ሕማቕ ግዜ መጸ ኣጋጣሚ ኣፍሪቃ ብባዕዳውያን ዝተወረረትላ!
ትግራይ በቲ በቲ ከቢቦም ጀመሩ ከጨንቑላ ።

ዮውሃንስውን ኣረከበ ክሳዱ ንናጽነት ዓዱ ከምኩሎም ተጋሩ ስውኣትና!
ኣይተዓደልናን እሽዑውን ሽዋውያን መጽዮም እዮም ዝበታተኑና!
ወዮ ምቅላስስ ኣመልና፡ ተዓዲልናዮ እንዲና።

እሞ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣማራጺ ዝነበረና ምቅላስ እዩ ነይሩ ተዓዲልናዮ እንዲና?

ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና
ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

መለሊክውን መጽዩ የትግራይ ሴት ጡት የላት ከብትዋም ፊኛ የላት ኢሉ ናብ ጥልያን ምስ ደለየ ክሸጠና!
ወያ ሰራም ሰበይቱ ወ/ሮ ጣይቱ በለቶ የለም ጌታየ ብዘይ ኣክሱም የለን ንግስና!
ሓሳቡ ቐይሩ መረብ ምላሽ ኢሉ ኣብ ክልተ መቐለና ።

መለሊክ እዚ ሰራም ኣትሪፋዋ ንትግራይ ብዘይ ባሕሪ ሽርምራም።
ምስ ናይ ቀደም ኣሕዋትና ናይ ሎሚ ጎረቤትና ኣባኢሱ ንኩሉ ግዜ ከምዝኾን ጸላም!
ሓፍ ከይንብል ብድኽነት ከይሃበ ሰላም።

እሞ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣማራጺ ዝነበረና ምቅላስ እዩ ነይሩ ምስ ጥልያን እናነደድና ብናፓል ከምዛ ናይሐዚ መገዛ ዓድና ሲኢና ሰላም።

ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና
ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

ሃይለስላሴውን ቀጸለ ምስ ባዕዳውያን ተሓባቢሩ ከቃጽላ ንትግራይ ብሓዊ !
ምስ በልናዮ ንስኻ ኣይትገዝኣናን ኣታ ሃዳሚ !
ወታደራቱ ኣቐሚጡ ንትግራይ ክቕይራ ክገብራ ኣምሓራዊ!
ንኹሎም ሓርበኛታት ኣሲሩ ሰቒሉ ኩሉ ቆልዓ ኮነ ኣረጋዊ።
ንባንዳታት ኣኪቡ ባዕሉ ነጊሲ ኮይኑ ሰሎሞናዊ።
ኣሳሲሩ ኮፍ ኣበላ ንትግራይ ብመርዓ ከም ፈረስ ከም በቕሊ፡ ወይ ዙ ኣረመናዊ።

እሞ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣማራጺ ዝነበረና!
ቃልሲ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ወያነ መስሪትና!
ከይትርስዑ እሹዑውን ባንዳታት እዩም ዘግድዑና!
ኣቦና ሃይለማርያም እንታይ ድዮም ዝበሉና!
ሓደራኹም ትግራይ ዓደይ ሽዋ ኣብ መንጎና ኣትዮም ከይፈላልዩና።

እሞ ኸ እንታይ ንግበር ኣቱም ኣሕዋተይ?

ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

ሃይለስላሴ ወዲቑ መንግስቱ ምስ መጸና!
መሰልና እንትንሓትት ኣብ ደደቢት ኮይና!
ወንበዴዎች ዝብል ሓፍ ዘይብል ሽም ኣሸኪሙና !
እኔ ያልኩት ነገር መቀበል ብቻ ነው
ካልሆነ ካብ መሬት ክትጠፉ ኣለኩም ኢሉ ፈሪዱና!
ምስ ባዕዳውያን ኮይኑ መጽዩ ካብ ሱርና ከጥፈኣና !
ኣይንምብርከኽን ኢልና ተቃለስና ደኣ ን17 ዓመታት ሓመድ እናላሓስና!
መሰስ ኢልናውን ወጻእና ብዓወት ነቲ ዝነበረ ናይ ኣፍሪካ ፈርኦን ፈርኽረኽ ኣቢልና።

ወይ ጉድ ንሕናስ ዘይንረኽቦ ዘይብልና !
ንሕናውን ህልኸኛታት ኣይንግዛእን በሃልቲ ንሶምውን ኣይሓድጉና!
እንታይ ከ ኣማራጺ ነይሩና ብጀካ ምቅላስ ምስ ጸላእትና!
ናይ ግድን ነይሩ ኣማኢትታት ኣሽሓት ኣሰዊእና ክንወጽእ ደርጋውያን ሓምሺሽና!
ሰላም ክንረክብ ንመጻኢ ወሎደና።

እሞ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣማራጺ ዝነበረና?

ሕጂ ውን ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

ተመስገን ኢልና ከነብቅዕ ኩሉ ጸገማት ሓሊፉ እዩ ደጊም ኢልና !
ንልምዓት ንበገስ ኢልና ኩሉ ነገር ሓዲግና !
ኩሎም ብሔር ብሄረ ሰባት ኣሕዋትና እዮም፡ ከማና ውጽዓት እዮ እናበልና!
ወዮም ኣቦታትና ዝበሉናውን ርስዕ ኣቢልና!
ኣመንጎኹም ሽዋውያን ኣትዮም ከይብትንኹም ዝበሉና!
ወዮም ጸላእትና ስረሖም ዘይሓድጉ
ንሕናውን ረሳዕቲ ኢና!
ን27 ዓመታት ወያነ ገደለን ዘረፈን እናበሉ
ኣሽማትና እናጸለሙና!
ኣብ ምንታይ ከይበጽሑ ኢልና ሸለል እናበልና!
እዛ ንእሽተይ ሰላም ዝረኸብናያ ከይትብተን እናበልና!
ሱቕ ኢልና ተጸቢናዮም ሰላም እናዘመርና !
እሞ እናፈለጥና ከምዘይ ሓድጉና፡
ንሕና ዲና ዓያሹስ ወይ መፍዘዚ እዮም ጌሮምልና።

እሞ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣማራጺ ነይሩና
ንዘይተርፍ ነገር ቁሩብ ደንጉና።

ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና!

ኣየ ጋዶ ንሕናስ ዘይንረኽቦ ዘይብልና!
ንምንታይ እዩ ሱቕ ኢሉ ዝርኢ እዚ ፈጣሪና !
ብ360 ዲግሪ ኣኽቢቦም ፡ ብድሮናት እናቃጸሉና፡
ካብ ወዲ 5ዓመት ንላዕሊ ኣወዳትና ንክቕተሉ፡ ኣዋልድና ንክዕመጻውን ከም ተጋሩ ተፈሪዱና!
ከይ ፈላለዩ ኣስላማይና ክርስትያና!
ኩሉም ኣቕሽትና ሸኻትና እናጽነቱልና!
ወሲዶም ንብረትና ካብ ማንካ ክሳብ ፋብሪካታትና !
ገዛውትና ኣቃጺሎም ቀቲሎም ስድራቤትና !
ከይንበልዕ ከይንሰቲ ብዓጸቦ እንትቐተሉና!
ዝተረፍና ድማ መሬትና ወሲዶም ፈቐዶ ዓድታት እናበታተኑናና !
መሬትና ተማቒሎም ዘይ መንነትና እናሃቡና!
ወየን ብሄር ብሔር ሰባትውን ረሲዐናና !
ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንክንጠፍእ ብእግዚኣብሄር ሽም ተሰማሚዖልና!
እንታይ እዮ እሞ ተሪፉና ብጀካ ኣብ ሕማቕ ግዜ ዘይኽሕዳና ጎበታትና !
ወዮ ፈጣሪውን ግዲ ሎምስ ኣዳልዩና።

እሞ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣማራጺ ዘለና
ቆልዓና ሰበይትና ንተዓጠቕ በብኽእለትና
ከይጸነትና ከለና ታሪኽ ከይረሰዓና።

ብናተይ ወገን ሓንቲ እያ ኣማራጺት ተሪፋትና ንሳውን ክንወጽእ ነዛ መራት ሰንሰለት በታቲኽና ንክትወጽእ ትግራይ ሃገር ኮይና!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *