ትግራይ ዓደይ ሓደራ ኣለኒ ከይጠልመኪ?

Poems

(ብሂወት ሃይለማርያም ሮቢንስ, 26 ለካቲት 2013 ዓ/ም, 05 March 2021) –

ትግራይ ዓደይ ሓደራ ኣለኒ ከይጠልመኪ?

ተስፋ ነይሩኒ ዓደይ ዓምቢብኪ ዓቢኺ ክሪኤኪ!
ኣውሽጥኺ ኣትየ ዓይነይ መሌኤ እኻ ፈጺሚ ዘይጥምተኪ!
ገና ክትዓብይለይ ብዙሕ እናሓሰብኩልኪ !
ብሕልመይ ኮነ ብውነይ ካብ ልበይ እኳ ዘይፈልየኪ!
ዓደይ እፈልጥ እየ ብብዙሓት ጸላእቲ ከም ዝተኸበብኪ !
ግን ክሳብ ክንዱዚ ፈጺመ ሓሲበ ኣይፈልጥን
ክዘምቱኺ ክጭክኑልኪ።

ደጊም 55 መዓልቲ ኮይኑ ሕማቕ ሕማም ካብ ዝወረኪ!
ላዕልን ታሕትን እንተበልኩውን ቀልጢፈ ከድሕነኪ!
ዓቕሚ ምሰኣንኩ ካብዚ መዓት ቀልጢፈ ከድሕነኪ!
ብጭንቀት ተዋሒጠ ድቃስ ሲእነልኪ!
ከይበልዕ ከይሰቲ ከይስሕቕ ሽውሃተይ ተዓጽዩልኪ!
ገጸይ ትኪ መሲሉ ጸለሎ መሲለልኪ!
ለካስ ፍቕሪ ዓዲ ከምኡ እዩ ዝገብር እንታይ እሞ ፈሊጠልኪ።

ብኽያትኪ ይስመዓኒ ቀትሪ ኮነ ለይቲ!
ብሕልመይ ይጽወዓኒ ይቕስቅሰኒ ለይቲ ለይቲ!
ሱቕ ኢለ ከይድቅስ ከመይ ጌረ ዓደይ ተዘሚትኪ ብሰርቕቲ ብቀተልቲ!
እንታይ እሞ ክግብር ወያ ስጋ ርግምቲ!
ክሓስብ እሓድር ብምንታይ ከምዘድሕነኪ።

ንባዕለይ ቃል ኣትየ ኣለኹ ክትስእ ሓሪነ!
ክሰርሕ ንነጻነት ትግራይ ኣብ ጎኒ ኣሕዋተይ ኮይነ!
ናይ ዝሓለፉ ኣሕዋተይ ዝፈሰሰ ደም ክመልስ ብወነ።

ሕቶ ኣለኒ ንስኻትኩም ከ ታይ ትብሉ!
ህዝብና ይጸውዓናሎ ኢሉ ንዓለም ኣስምዑ ኡይ በሉ!
ጸልሚትዎ ዝብላዕ ዝስተ ሲኢኑ!
ተኸቢቡ ብብዙሓት ቶኻሉ!
ሃየ ሓደራ ከይትድቅሱ ህዝብና ክሳብ ዝወግሓሉ!
እግዚኣብሄር ምሳናዩ ብሓደ ሰሚርና እንተሰሪሕናሉ።

ኣጆኺ ዓደይ ክትወጽዮ ኢኺ ኩሉ ፈናጢሕኺ!
ዓቫይ ክትኮኒ ከም ቀደም ከምቲ ናይ ጥንትኺ!
ተደምሲሶም ክጠፍኡ ኩሎም ጸላእትኺ!
ካብ ታሪኽ ክሕከኹ ከምዘይነበሩ ኣብ ጥቓኺ!
እንተ ንስኺ ከም ቀደምኪ ኣብ ዓለም ተኾሊዕኪ ብደቅኺ ነጋሲት ኢኺ።

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *