Teadus või ilukirjandus! - vastus professor Mesay Kebede ja Atse Meneliku austajatele

(Autor Yared Huluf) - Ei ole õhukest ega paksu vett. On ainult üks - vesi. Vesi jääb veeks, välja arvatud juhul, kui välise jõu mõjul avaldab ta survet; Sellel pole vahendeid oma kasvu kaitsmiseks nurjata. Kas on vett või pole vett Ja seal […]

Jätka lugemist

ተጋዳላይ ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ (ድንኩል) - ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይን ዋዕሮታት ኣባላት ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዘሕለፎ መልእኽቲ

(Allikas: Digital Weyane ዲጂታል ወያነ) -     

Jätka lugemist

ዓልላ ዓልሉ!

(ብያሬድ ሑልፍ) - ዓልላ ዓልሉ አሉላ አባነጋ ተላዒሉ ሓዊ ሓዊ ዝጎስ አምበላይ ኹሒሉ አርመስመሶግራካሕሱ አምሓራይ ብል ሓሽከር ሶላቶ ደራሚሱ :: ኸደ እናንጎድጎደ ኸምዝዓበደ አምባላጀ ክምዝልመደ እግሪ እግሩ እናቀየደ :: ዘይፍልጥ መቦቆሉ ዝገበተ ብናይዳማቱ ቅርስን ታሪኽናን ተኻሕሉ ዓሉም አታሊሉ :: አይዓገብን ንሕና እትንህሉ ብምንባርና ተሻቂሉ ተላዐለ ኻብ ገፅ መሬት ኽንክወለሉ ደጊሙ ደጋጊሙ ኸጥፈኤና ተላዒሉ :: ይዝከረኩምድ እትጉሒላ መንግስቱ እሼኽ […]

Jätka lugemist

ስሜ: ፋና ጋዜጠኛ

(ብያሬድ ሑልፍ, 30 ሰነ 2013) - የብዕር ጦረኛ የንባብ መድፈኛ የመፃፍ ታንከኛ የስብዓዊ ሞጎተኛ የጭቁኖች እረኛ ለራሱ ሳይሳሳ ለኛ ጠቪቭ ብልሀተኛ ማን ነው ቀማኛ የወስደው ከኛ አበባን ባይን ያየስው በቃል: ላስታውስው ንገረኝ ንገሪኝ ቀን ሳይጨልምብኝ ልጏዝ ልድረስ በግርም ሆነ ፈረስ ሳይከፋቸው ባረመዬ ምዳፍ ስጋ ነፍሳቸው ሳይፈርስ ::  

Jätka lugemist

የቦነነው ዱቄት

(24. 2013. XNUMX) - ፈጨነው ላቆጥነው እንደ አቧራ ብን ኣርገን በተነው ጁንታውን ኦቨር ብለን ቀጠቀጥነው የርስት ቦታችንን ዳግም አስመለስነው ብሎ እንዳልዘፈነ ጉረኛው ደቀ መዛሙርቱ ጨካኙ ኤርትራ ታዲያ አሁን የሆነው አቧራ ትግራይ ጭካኒያችሁ በግፍና እርማችሁን አውጡ ኢትዮኤርትራ ጭካኒያችሁ ጥጉ ብልግናችሁ ጫፉ ግፋችሁ ግፋችሁ መቅፈፉ ታዝበናችኋል ከአገራችን ጥፉ። የትግራይ ህዝብማ አያችሁት […]

Jätka lugemist

ጀግና መን ወለዶ?

(ብያሬድ ሑልፍ, 21. ሰነ 2013 ዓ.ም.) ጀግና መን ይወልዶ ሓሞት ወይስ ኣዶ? ኻበይ ይውለድ ጀግንነት ኻብ ተሽከሞካዮ ፆር ኽብደት ብረት እንተዘይኾነስ ኢስብኣዊ ውርደት :: ኻብ ዝብላዕ ምስኣን ጥምየት ኻብ እርቃን ድኽነት ኻብ ዐልየት ጭቆና ባርነት ምሕሮ የለ ሕክምና ኣልቦ ሞት ድንገት :: ድንገት ጀግና ኣይብሉን ኣዶ ሓሞት ሓሞት ዘንድዶ ሓቦ ምስነደዶ :: ብረት ንኽእጠቅ ዝግደድ ኸሳድድ [ …]

Jätka lugemist

ኣውራ ዶሮ!

(በያሬድ ሕሉፍ, 18 ሰኔ 2013) - ቀኑን ያለቀበት ኣውራ ዶሮ ቁንጩን ሺቅብ ገትሮ ኣቦራ ሲረጭ ጭሮ ጭሮ: እንደ ቢራቢሮ: ቀይ ብጫ ኣረንጓዴ ክንፍን ገትሮ: ፈክሮ ፈክሮ: በስማይ ይሁን በጏሮ ማን ኣለ ከኔ ሌላ ዘንድሮ ሊዋጋ ከቀበሮ ለምን ቅምጢትዋን በላህብኝ ብሎ :: መስሎት እንደኣመሉ እንደወትሮ: ቀዝሮ ቀንዝሮ ሲደፈጥጥ ሴትየዋ ደሮ ጫጭቶችዋን ኣባሮ :: እየተዝመገመገ ጥልቅ የጭን ገረዲቱን […]

Jätka lugemist

እሱማ!

(5. mai 2013) - ቋንቋ ብሎ አማርኛ ፊደሉ ከየት መጣ ስደተኛ እሱም ዲቃላ አይሉት ቀጥተኛ ኣባቱ አይታወቅ ከናቱ የተኛ ዐብይ መዘዘኛ ያልሄደውን መንደር አፈር ያልቀመሰው ኩሸር ያልጠነጠነው ድር ያልቀመመው ያልጎነጎነው የለም በዚች እግር ቀይ ይህን የለም በዚች ዓለም ምድር :: መልከ መልካሙ መሳይ ዐብይ አውራ መንገድ ቁሞ የዋሁን… […]

Jätka lugemist

ማን ልበል ይህ ድርጎኛ?

(5. mai 2013) - ኣለ ጎረቤት ምቀኛ ኣስሟጣጭ ቀልደኛ ሌት ተቀን ማይተኛ ዓልጋ ሚተኛ ያልስራውን ያልስራውን ጎጆ ያልስራውን: ማን ልበል ይህ ድርጎኛ ቋንቋ ብሎ ፊደሉ ከየት መጣ ስደተኛ እሱም ቢሆን ዲቃላ እሱም ያልሆደችው መንደር የተኛ ሴትዬትዋ አፈር ያልቀመስችው ኾሽር ያልጠነጥነችው ድር ያልቀመመችው ሻጥር ያልጎነጎነችው ምሲጥር ያላቀፈችው እግር ቀይ ይህን ጥቁር የለም ዓለም ምድር :: መልከ መልካም መሳይ ኣውራ መንገድ ቁማ የዋሁን ኣታላይ በፍቅር ሊያስደሰደችው ዘወትር ህልውናውን ረግጦ እርሳው ያልታለመ ያልተጠንስስ የለም የለም :: ህብረቀለም ኣላፍርም ኣደባባይ ልቁም ሓቁን ልመስክር :: ህብረቀለም ስትለውጥ ስታደባ ስታደፍጥ ቅጠልን ያህል ስትኮማተር ስትቀበቀብ ኣዞን ለመምስል ምላስዋን ስታሽቀናጅር በራሪውን ሁሉ ጠልፋ ልትጥል :: እስስት ኣታላይ መሽጋ እዛፍ ላይ እቅድዋ ካቅዋ በላይ ግን ትጥቋ ብቻ ጋሻዋ የተሺቆጠቆጠ ዛቻ ቢመክትዋት እግሬ ኣውጭን ሩጫ :: ይህ ነው ሓቁ ሚመስል ያማርኛ… […]

Jätka lugemist

ተመስገን ምን ከበደ!

(በተመስገን ከበደ: 03) - ተመስገን ልበል ምን ይከብዳል ተመስገን ከማለት ባይሞቀኝ ባልስቅም ባልንከተከት ባልቀምስም ጮማ ወይ ዱለት ተመስገን ባለማለት ኣለማወቅ ነው ችግር ዳገት አለ በሰው ተፈጥሮ ሽቅብ ሰቅሎ አሎህ አሎህ ብዙ መላ ከኔ ሌላ ባለ ብዙ መላ ሌሎችን ሲያስጥላላ ሄዶ ሄዶ በመጨረሻ ዘጭ ይላል እንዳተላ ኣተላነቱ እንደተጠበቅ ሳይላላ… […]

Jätka lugemist

Ei Selline asi on vältimatu; rääkimata Isaias Afecherki (ኣፈጨርቂ) Strabismuse nägemusest!

(Temesgn Kebede poolt, 18. mai 2021) - loodust ei looda ega hävitata, see on lihtsalt olemas, on ebastabiilseid aatomeid, meeleheitel sulanduda ja aatomeid, kes on nobelid, suudavad kõrgel seista, omaenda hauda. Faktid, mida arvestada; Kujutlusvõimet ületav! Normid, sotsiaalsed reeglid, kultuurid ja muud rituaalid on kujutlusvõime vili; Mitte […]

Jätka lugemist

ዋርሳይ ወደይ!

(ብተመስገን ከበደ: ሚያዝያ 25, 2013) - ዋርሳይ ወደይ! ዋርሳይ ዋርሳይ አንታ ጨካን ወደይ ዋርሳይ ዋርሳይ አንቲ ጨካን ጏይለይ ትሻዓተ ተሸኪመ ኣብ ኸብደይ ንዓመታት ሓዚለ ኣብዝባነይ ኽሳዕ ሑቐይ ኸምዕድል ኾኑ ናተይነገር ወላዲት ኹሉ ንስብ ዘይንገር ሽይጣን ይኹን ዕሾኽ ደንዴር ፀሓ ኣቢልካ ዘኡውርወር: እርጋን ምሳርከቨ እግሪ ምስረቭረቨ ሸግር ምስተደራረቨ: ክኸድ ገዛ ደቀይ እፎይ ኢለ […]

Jätka lugemist

Aksum ja Gulo Mekheda: ጓዳ ጠበብቲ: ሰብ በላዕቲ ቡዳ!

(Autor Yared Huluf, 04. aprill 2021) - sealt 3. aastatuhand eKr oma kõrgusel on kaks nii hõivatud; Metallurgia või olgu see siis müüritise tõusujoones Laevaehitajate meisterdamine oli hõlbus merel liikumiseks. Kuld, hõbe, vask, rauamaak Kaevandati palju funktsioone. Olgu selleks müntide vermimine, ripatsite, keerukate ahelate vasardamine või püstitamine […]

Jätka lugemist