ኤርትራዉያን ስደተኛታት መጋበርያ ፖለቲካ ክኾኑ ኣይ ፍቅድ

에리트레아

ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን 

ምንቅስቃስ ይኣክል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ቅድሚ ምጅማሩ ኣትሒዝና ኤርትራዉያን ስደተኛታት ግዳያት ከይኮኑ ዓቢ ሻቅሎት ከምዝሓደረና ብማዕከናት ዜና ሓቢርና ምንባርና ዝዝከር እዩ.

ኣብዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ሓድሽ ኩ ታት ድማ፡ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ኣብ ርእሲ እቲ ኲናት ዘስዓቦ ከቢድ መከራ ናይ ጸጥታ ድሕነትን ሓደጋ የጋጥሞም ከምዘሎ ብማዕከናት ዜና ይስማዕ ኣሎ. ሚኒስተር ዜና ህግደፍ፡ ቅድሚ ዝኾ ኣካል `ㅋㅋㅋㅋ ናይ ሕምፍዳይ ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዉ ከብል ተሰሚዑ헿 ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሳዓብቲ እቲ ስርዓት ድማ ቲ ዜና የጋዉሕዎ ኣለዉ헿 እዚ ከይኣክል ኣብ ስደት ዝርከቡ ገለ ዕሱባቱ ብምዉፋር ሰሊ그의 보상에 대한 보상. ኣብ ታሪኽ እቲ ስርዓት 썅년 ስደተኛታት ክጣበቁ 쩝쩝

እቲ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ቁጽሮም ብዘየገድስ፡ ህግደፍ ዚ ን 쩝쩝 ይጽዕር ምህላዉ ዉን ግሁድ ኮይኑ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ፡ ብመሰረቱ ኣብ ዓዶም ብሰላም ምንባር ስለ ዝኸልኦም ዓዶም ገዲፎም ዝተሰደዱ ዜጋታት ሓልዮት እንተ ዝነብሮ እቲ ካብ ዓዶም ዘንፈጾም ጨካን ምሕደርኡ ከማሓይሽ ዓሰርተታት ዓመታት ዕድል ኣባኺኑ እዩ። ሕጂ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዘውረዶ ኣደራዕ ተሓላቅን ሓላይን ስደተኛታት ክመስል ዝኾነ ሞራላዊ ሕልና የብሉን. ㅋㅋㅋㅋ ንመንግስትን ህዝብን ትግራይ ከምዒላማ ዝወሰደሉ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ባርነቱ ዘምለጡ ልዒሊ 200 ሽሕ ስደተኛታት ኤርትራዉያን ስለዘዕቆበ እዩ ኔሩ. ናይዚ መርኣያ ድማ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ዝተቋጻጸረሉ እዋን ኣሻሓት መንእሰያት ጨውዩ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ወሲዱ. ብርክት ዝበሉ ረሺኑ፡ ቶም ዝተረፉ ድማ ናብ ጽምእን መከራን 쯧쯧쯧 ካብ ማዓስከራቶም ተበታቲኖም፥ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ 썅년 짹짹짹짹짹 እዩ.

짹짹짹짹짹짹 ሓበሬታ ናይ ምዝንባዕ ሜላ (허위 정보) 쩝쩝쩝 쩝쩝쩝 ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ሓደ ሜላ እዩ። 헿  ጽዑቅ ጎስጓስ ድማ: በቲ ሓደ ቲ ኣቀዲሙ ዝፈጸሞ ገበናት ቅትለት ስደተኛታት ተሓታት ት ናብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከሳጋግር ዝፍትኖ ዘሎ ኮንቱ ፈተ እዩ.

እቲ ካልእ ዓቢ ዕላማ ስርዓት ህግደፍ ድማ ነቲ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ክትከል ዝደልይዎ ጽልእን ህልቂትን በንጻር ትጽቢቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ማሕበረ ሰብ ኤርትራን ትግራይን ከምኣሕዋት ኣህዛብ ነዚ ወሪድዎም ዘሎ ህልቂትን መከራን ብሓደ ክገጥምዎ ይሰርሑ ምህላዎም ድቃስ ዝኸልኦ ተርእዮ ብምዃኑ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ክካየድ ዝደልዮ ገበናት ብኣማኢት ኣራቢሑ ናይ ስነኣእምሮ ኲናት ከካይድ ተዓጢቅሉ ይሰርሓሉ ከምዘሎ ንኹሉ ብርህ ክኸዉን ይግባእ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ዳርጋ መላእ ትግራይ ናይ ኲናት ዞባ ኮይእ ትግራይ ናይ ቴለፎን ይኹን ኢንትርኔት ኣገልግሎት ኣብዘይብሉ ንጹርን ዝተጻፈ ሓበሬታ ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ헿 ኣብ ከምዚ ኩ ታት እቲ ስርዓት ብመንገዲ መሓዉር ስለያ ተጠቂ ባዕሉ ገበናት ፈጺሙ ካልእ ናይ ምጽላም ባህርያት ከምዘለዎ ካብ ሕሉፍ ታሪኹም ንፈልጦ ሓቂ ኣሎ.

እዚ ተፈጺሙ ዝባሃል ዘሎ ቅትለትን ግፍዕን ድማ፡ መን ኣበይ 쩝쩝 ፈጺማዎ ብዘየገድስ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ኤርትራዉያን ስደተኛታት ዝካየድ ዓመጽ ብትሪ ንኹንን. 썅년 ትግራይ ድማ : ነቲ ሓዉ ዝኾነን ዕቅብኡ ከረክብ ኣብ ማእከሉ ዝርከብ ኤርትራዊ ከምቀደሙ ዝካኣሎ ምትሕብባር ከገብር ብኣኽብሮት ንጽዉዕ.

유엔 난민기구 ድማ ብፍላይ ነዞም ኣቀዲሞም ኣብ ጸገም ዝጸንሑ ኣካላት ሕብረተሰብና ናብ ግዝያዊ ዉሑስ ቦታ ክግዕዞምን መሰረታዊ ፍታሕ ዝኾነ ናብ ሰልሰይቲ ሃገር ክሳጋገሩ ክሰርሕ 썅년 쩝쩝쩝 쯧쯧쯧 ዜጋ ድማ ተመሳሳሊ ጻዉዒትን ጸቅጥን ክገብር ታሓሳስብ።

ኣብ መደምደምታ ኩሉ ኤርትራዊ ካብዚ ኣብ ዞባና ዝካየድ ዘሎ ህዝብታት ዘህለቀን ጌና ዘህልቅ ዘሎን ኩነታት ዓቅሙ ብዘፍቅዶ ንሰላምን ዕርቅን ክሰርሕ ㅋㅋㅋㅋ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ጸልእን ደም ትን ካብ ዘጓሃህር ቃላት ትዛረቡ ድማ ካብዚ ብታሪኽን ሕግን ዘሕትተኩም ቭግቊ.

ስርዓት ህግደፍ፥ ነቶም ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ናይ ጽንተን ኣዋጅ ዝገብሩ ዘለዉ ዘይሓላፍለታዉያን መራሕቲ መንግስቲ ኣምሓራን ማእከላይ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን ንኽድግፍ ምስ ዓመጸኛታት ተሰሊፊ ካብቲ ዝቀደመ ጌግኡ ከይተማህረ ዳግም ደም ትግራዋይ ከፍስስ ኣብ ሕሞራን ካልእን ሰራዊት ኤርትራ ኣስፊሩ ከምዘሎ ንሰምዖ ዘለና ሓቂ እዩ. እዚ ተግባር ድማ ንኤርትራዉያን ምስ ሓዉ ዝኾ ህዝቢ ትግራይ ንዝባኣሰ ጽልእን ምፍሳስ ደምን 썅년 ዘማጉት ኣይኮ.

እዚ ብስደተኛታት ኣመኽኒኻ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ድማ ዡ ተኌ 썅년 ንኽኸዉን ተባሂሉ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንሓይልታት ምክልኻል ኣብዘይ ጉዳይኩም፡ ንኮን ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ ከይተጥፍኡ ደጊምና 썅년ኣብ ስደትን ኣብ ትርጉም ኣልቦ ባር ት ከርተትን ዝርከብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን መስተርሆትንቲ ጠንቂ ኩሉ መከራና ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ካብ ሱሩ ተማሕዩ ምስ ዝድርበ ጥራይ ስለዝኾነ ኩሉ ብዝካኣሎ ቃልሱ ከሐይል ንጽዉዕ.

ባይቶ ይኣክል ዓባይ ብሪጣንያ

29-07-2021

댓글을 남겨주세요.

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. *표시항목은 꼭 기재해 주세요. *